skip to Main Content

Vzpostavitev digitalnih procesov in nadgradnja trženjskih kanalov v podjetju Kočevar in sinovi d.o.o.

logo-razpisi-2019

Kratica projekta: Kočevar e-marketing

Duration: 15.11. 2018 – 31. 8. 2019

 

V zadnjih letih podjetje vse več pozornosti posveča inovacijam in inovativnim razvojnim projektom, s katerimi skušamo podjetje prilagoditi na spremembe na trgu, zlasti tiste, ki so vezane na razvoj tehnologije in digitalne novosti. Cilj projekta Kočevar e-marketing je uvedba ukrepov, s katerim bomo postopno prešli na e-poslovanje in nam bo omogočila doseganje novih strank in partnerjev preko digitalnih in spletnih povezav, zaradi večje transparentnosti in poenostavitve poslovanja pa bodo zaposleni več časa lahko namenili pridobivanju novih kupcev in partnerjev. V okviru projekta bomo izvedli naslednje ukrepe:

 • elektronska izmenjava med partnerji
 • digitalizacija nastopov na sejmih
 • spletne strani za tuje trge
 • spletne trgovine
 • produktno-prodajni video
 • krepitev kompetenc in usposabljanje.

Prijavljeni ukrepi bodo temeljito izboljšali konkurenčnost našega podjetja v Sloveniji in širše. Z vzpostavitvijo sodobne, tehnološko atraktivne in vizualno bogate spletne strani v več tujih jezikih bomo nedvomno pridobili nove kupce na trgih, na katere želimo vstopiti, prav tako pa bomo pridobili nove kupce na že obstoječih trgih Evropske Unije in Rusije. Glavne prednosti po izvedbi projekta so predvsem:

 • seznanitev večjega kroga potencialnih kupcev z našo storitvijo in produkti;
 • bistveno večji krog možnih tujih trgov zaradi informacij v njihovem lokalnem jeziku;
 • nazorna in kakovostna predstavitev produktov, ki jih izdeluje podjetje
 • velik nabor izdelkov, ki bo na voljo v spletni trgovini – več izdelkov, več kupcev, posledično več prihodkov
 • višja usposobljenost zaposlenih in s tem večja kakovost posredovanih informacij potencialnim kupcem.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe “Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 – E-POSLOVANJE 2019-2022«.Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Development of the innovative electric motor EMATOMI

logo razpisi

Abbreviation: EMATOMIM

Duration: 6. 12. 2018 – 5. 12. 2020

 

Because of the practical use of electric cars on motorways, it is known that in the heat of summer, large and long-lasting traffic congestions occur, and cars must constantly run and stop down. With the electric motor running at its maximum, the so-called starting current, which is several times greater than the current operation at a steady speed, may result in overheating and thus preventing further driving or even stopping the electric vehicle permanently.

Our solution to this problem lies in the design of the electric motor. The first solution is a new kind of honeycomb type insulation, which will not be based on thermoplastic materials but on mineral materials. The second solution or essential improvement is in the innovative design of the cooling system in the electric motor, placed directly where the heat is generated.

The ultimate product of the development project will be an integrated and patented EMATOMIM electromotor. It will have axially doubled permanent magnets, an innovative cooling design and mineral-fibrofile thermostable honeycomb insulation. It will contain functionally integrated elements, developed in a development project and will be validated in laboratory and real conditions, which will verify the functionality of the final prototype and its cost-effective production.

The project is currently in the phase of practical testing of individual components that need to be tested and later on integrated in the electromotor. The next step is to validate the complete activity of the electromotor, which has already been theoretically validated, but a lot of intensive development work is required. That means the development group of the company needs to be strengthened and directed to more intensive work in the final stages of the project (TRL 6-9).

In addition, the development project will, with the innovative features of the e-motor, eliminate the risks associated with the possibility of a fire and the entire spectrum of fire hazards, that can have catastrophic consequences for people and environment. We are also proud of the fact that this innovative electric motor excludes sudden failures of the electro motor and that it will prevent waste generation.

Our development project falls, according to the priority area of application S4, into Mobility. Focus Area (SRIP ACS + ver.2) is specifically in the field of Systems for e-mobility and energy storage.

The operation is carried out in the framework of the “Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy for the period 2014-2020”, the priority axis: “International Competitiveness of Research, Innovation and Technological Development in line with the Smart Specialization for Greater Competitiveness and Greening of the Economy”. Public tender for “Incentives for research and development projects 2”. More on the European Cohesion Policy website in Slovenia: www.eu-skladi.si.

“The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund”.

Back To Top